Algemene voorwaarden


Voorwaarden Xafax NetPay® tegoed

1.

Definities


NetPay-tegoed: Het ten behoeve van de betaaltoepassing voorafgaand betaald bedrag waarvan de consument gebruik kan maken via de Xafax NetPay aansluiting geboden diensten.

Aansluiting: De door Wartburg College aan de consument aangeboden toegang tot de dienst.

Dienst: De betaaltoepassingen; printers, multifunctionals, kassa's en vendingautomaten die Wartburg College aan consument beschikbaar stelt.

Consument: Een natuurlijke persoon die gebruik maakt van of verzoekt om een dienst voor andere dan bedrijfs- of beroepsdoeleinden.

Opdracht: Een opdracht tot afrekenen bij printers, multifunctionals, kassa's of vendingautomaten.

2.

Totstandkoming van de overeenkomst voor een Xafax NetPay aansluiting


De overeenkomst voor een Xafax NetPay aansluiting komt tot stand op het moment waarop voor het eerst gebruik van de aansluiting wordt gemaakt.

3.

Duur, gebruik en beëindiging van de overeenkomst


 • De looptijd van de overeenkomst is in beginsel van onbepaalde duur en start nadat er een Xafax NetPay tegoed op het gebruikers account van de consument is gestort.
 • Door middel van het Xafax NetPay tegoed kan de consument een opdracht verstrekken mits het tegoed toereikend is.
 • Het Xafax NetPay tegoed is niet toereikend indien de kosten van een opdracht groter zijn dan het openstaande NetPay tegoed. Wartburg College is in dit geval niet gehouden om de opdracht uit te voeren. Wartburg College is eveneens niet gehouden de opdracht naar rato van het aanwezige NetPay tegoed uit te voeren.
 • Het Xafax Netpay tegoed heeft een geldigheid van 12 maanden, geteld vanaf het moment dat voor de laatste maal gebruik is gemaakt van Netpay.
 • Consument heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen, en dus de account op te heffen bij einde studie of dienstverband en heeft recht op restitutie op het resterende Xafax NetPay tegoed, mits dit groter is dan EUR 2,50 (dit omdat er administratiekosten in rekening worden gebracht voor deze restitutie). Een restitutie verzoek wordt ingediend via het restitutieformulier.
 • Bij verzoek tot restitutie wordt het resterende tegoed teruggestort, waarbij de administratieve lasten ten bedragen van EUR 2,50 in mindering worden gebracht.
 • Wartburg College behoudt zich het recht voor om, indien de tegoeden na 1 jaar na uitschrijving/beëindiging dienstverband niet zijn gerestitueerd of opgenomen, het resterende saldo te laten vervallen.
 • De voorwaarden en termijnen voor de geldigheid van Xafax NetPay tegoed kunnen door Wartburg College worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging zal tenminste vier weken voor de aanvang daarvan worden bekendgemaakt.
 • Bij beëindiging van de Xafax NetPay aansluiting eindigen alle overeenkomsten voor afgenomen diensten.

  4.

  Betaling


 • Xafax NetPay tegoed kan alleen worden gebruikt voor door Wartburg College aangegeven diensten.
 • Wartburg College biedt de consument van een Xafax NetPay aansluiting één of meer mogelijkheden om NetPay tegoed op te waarderen. Wartburg College kan bedragen vaststellen waarmee NetPay tegoed kan worden opgewaardeerd en kan de hoogte van de bedragen wijzigen.
 • Wartburg College betracht grote zorgvuldigheid bij het op- en afwaarderen van Xafax NetPay tegoed. Als desondanks ten onrechte een op- of afwaardering is verricht of nagelaten, is Wartburg College gerechtigd dit te corrigeren.
 • Betaling van het gebruik van de betaaltoepassing vindt uitsluitend plaats door middel van afboeking van het NetPay tegoed.
 • Wartburg College biedt de consument de mogelijkheid van een Xafax NetPay tegoed op te vragen.
 • Klachten tegen in rekening gebrachte bedragen moeten binnen veertien dagen na de datum van aankoop per e-mail kenbaar worden gemaakt aan Wartburg College.

  5.

  Aansprakelijkheid


 • De houder van de Wartburg College-pas/kaart gaat zorgvuldig om met de door de Wartburg College verstrekte pas/kaart. Aan de pas/kaart is een (netwerk-) tegoed gerelateerd. In geval van verlies of diefstal is Wartburg College niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade (als gevolg van onrechtmatig gebruik) zolang de pas niet wordt geblokkeerd. Consument dient zelf zorg te dragen voor het blokkeren van de pas of kaart via deze website of een Xafax betaalautomaat.